Regulamin Konkursu „WIELKIE KONFLIKTY – ZRÓB TO SAM!” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorami Konkursu są Grupa Filmowa Darwin oraz Biuro Turystyki Aktywnej Kompas.
  2. Sponsorem nagrody głównej w Konkursie jest Biuro Turystyki Aktywnej Kompas Sp. z o. o.
  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Asesora 72, 80-119 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000208369, NIP 5832862105, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 62.000 zł, w całości opłacony.
 2. Motyw przewodni Konkursu to „WIELKIE KONFLIKTY – ZRÓB TO SAM!”. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu autorskiego filmu inspirowanego serią WIELKIE KONFLIKTY produkcji G.F.Darwin. Stworzenie filmu polega na napisaniu autorskiego scenariusza, nagraniu i zmontowaniu materiału filmowego, którego czas trwania nie może przekroczyć 5-ciu minut.
 3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem Serwisu Instagram.com oraz Facebook.com w poście konkursowym na profilach Organizatorów.
 4. Konkurs prowadzony będzie na terenie Polski na podstawie niniejszego „Regulaminu Konkursu”.
 5. Film konkursowy należy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/FXAzbdFMX42qEa6U9.

6. W konkursie wezmą udział tylko filmy zgłoszone za pomocą ww. formularza. Przesłany formularz musi być kompletny i zweryfikowany adresem email osoby przesyłającej (logowanie do konta Google).

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 28.04.2024r. o północy.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 24 maja 2024r. na oficjalnych profilach Organizatorów.
 3. Pełny tekst regulaminu konkursowego dostępny jest na stronie https://www.gfdarwin.pl/regulamin-wk-diy/
 4. Wszelkie dodatkowe zapytania lub uwagi w temacie konkursu należy kierować na adres darwinisci@gfdarwin.pl

  § 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły co najmniej 13 rok życia.
  2. Niepełnoletni Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do dołączenia do oficjalnego zgłoszenia konkursowego danych kontaktowych rodzica/pełnoletniego opiekuna prawnego oraz jego zgody na udział w Konkursie.
  3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
  4. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów, w realizacji zgłoszonych prac konkursowych nie mogą brać udziału osoby zajmujące się profesjonalną produkcją treści wideo, jak agencje reklamowe, studia produkcyjne, ekipy telewizyjne itp.
  5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik podejmuje próby nieuczciwego uzyskania nagród, posługuje się nieprawdziwymi danymi lub narusza w inny sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub działa w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego.

     § 3. ZASADY KONKURSU

     1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu autorskiego filmu, inspirowanego serią Wielkie Konflikty Grupy Filmowej Darwin, a długość jego trwania nie może przekroczyć 5-ciu minut. Seria „Wielkie Konflikty” dostępna jest na kanale Youtube https://youtube.com/playlist?list=PLsuXZgkp0aLhss_09rp5y7stE-ai47los&si=-lLKGqLOnrqiIu8o.
     2. Praca konkursowa nie może zawierać treści wulgarnych, wizerunku osób trzecich bez ich zgody, lokowania produktów i marek, które nie są związane z przedmiotem Konkursu.
     3. Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki techniczne:
     • Format wideo (mpeg, mp4) 16:9, rozdzielczość minimum HD

     Plik należy osadzić na dowolnym profilu w platformie YouTube jako niepubliczny. Do zgłoszenia konkursowego konieczne jest dodanie linku do prawidłowo zamieszczonego filmu.

     1. Prace konkursowe, które nie będą spełniać wymogów regulaminowych, nie będą brane pod uwagę przy wyborze laureatów Konkursu.
     2. Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, w przypadku, gdy z powodów artystycznych w filmie występuje tekst w innym języku należy w sposób trwały umieścić w filmie napisy z tłumaczeniem na język polski.
     3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, jego właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Laureatów, Organizatorzy powołują Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzygają Organizatorzy. W skład Komisji wejdą 4 osoby wytypowane przez Organizatorów.
     4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie na Konkurs. Każda praca konkursowa może zostać zgłoszona tylko przez jedną osobę. W przypadku stwierdzenia dublujących się zgłoszeń, obie prace zostaną wykluczone z Konkursu.
     5. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisami Instagram, Facebook oraz YouTube. Serwisy te nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatorów.
     6. Poprzez przystąpienie do Konkursu i akceptację Regulaminu Uczestnik oświadcza, że jest autorem Pracy Konkursowej,
     7. Poprzez przystąpienie do Konkursu i akceptację Regulaminu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do Pracy Konkursowej (w tym prawa do wykorzystanej muzyki) oraz że Praca Konkursowa nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik potwierdza też, że wszystkie osoby biorące udział w realizacji Filmu wyraziły świadomą zgodę na udział, rozpowszechnianie nich wizerunku w celach realizacji Konkursu, a także rezygnują z wszelkich roszczeń do przyznanych w Konkursie nagród.
     8. Poprzez przystąpienie do Konkursu i akceptację Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy, wiek) oraz udostepnienie dodatkowych danych (Imię i nazwisko, numer kontaktowy dorosłego opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich). Brak wyrażenia takiej zgody jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Konkursie.

     12 . Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., Nr 165 z późn. zm.), ani też żadnego innego typu grą hazardową regulowaną przez wskazaną ustawę.

      

     § 4. NAGRODY

     1. Sponsorem nagród jest Biuro Turystyki Aktywnej Kompas Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Asesora 72, 80-119 Gdańsk.
     2. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher o wartości 4000 zł do wykorzystania na letni Obóz Filmowy G.F.Darwin vs. Młodzi Twórcy, który odbędzie się w terminie 30.07-10.08.2024 r. w Ustroniu. Link do oficjalnej oferty obozu: https://www.kompas.pl/oboz/oboz-filmowy-g-f-darwin-vs-mlodzi-tworcy/
     3. Aby skorzystać z nagrody głównej należy skontaktować się z biurem BTA Kompas telefonicznie (do 14 dni od terminu otrzymania informacji o przyznanej nagrodzie) w celu założenia rezerwacji na w/w obóz.
     4. O wygranej w Konkursie, przyznanej nagrodzie i ogólnych warunkach uczestnictwa w obozie letnim poinformowani zostaną rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletnich laureatów/laureata nagrody.
     5. Informacja o laureacie nagrody, a także wygrany w Konkursie film zostaną opublikowane na oficjalnym profilu Organizatora (@interkamp, @btakompas i @g.f.darwin) serwisów Instagram oraz Facebook.
     6. Organizator jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z filmu w zakresie objętym udzieloną licencją oraz zgodą na korzystanie z praw zależnych z dniem przesłania filmu w celu udziału w Konkursie, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, wyłącznie w zakresie objętym konkursem i w związku z informowaniem i promocją konkursu lub organizatora,  na następujących polach eksploatacji:
     • zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
     • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
     • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
     1. Organizatorowi, na podstawie udzielonej przez twórców zgody przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie tłumaczeń, nieodpłatnych przeróbek i adaptacji filmu Na opracowaniach powstałych na podstawie filmu (utworu pierwotnego) organizator nie będzie zobowiązany do zamieszczenia tytułu, jak również imienia i nazwiska autora utworu pierwotnego.
     2. Uczestnik konkursu – autor filmu zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu w zakresie:
     • oznaczania swoim nazwiskiem lub nickiem;
     • nienaruszalności treści i formy;
     • decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności;
     • nadzoru nad sposobem korzystania.
     1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie filmu i wykonywanie przez organizatora zależnego prawa autorskiego w sposób określony w pkt. 6-7.
     2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody innej osobie, niż wyłoniona pierwotnie przez Komisję Konkursową, w przypadku, gdy Zwycięzca zrezygnuje z Nagrody lub wystąpią inne okoliczności, wykluczające wydanie Nagrody.

      

     § 5. OGRANICZENIA

     1. Główną nagrodą w Konkursie jest voucher o wartości 4000 zł do wykorzystania na udział w letnim Obozie Filmowym G.F.Darwin vs. Młodzi Twórcy.
     2. Laureat nagrody głównej może skorzystać z nagrody tj. osobiście wziąć udział w obozie, o ile spełni ogólne warunki uczestnictwa. Głównym kryterium jest przedział wiekowy: 14-19 lat.
     3. Jeśli laureatem/laureatami Konkursu zostanie osoba powyżej 19 roku życia, laureat ma prawo wskazać osobę/osoby trzecią – podając Organizatorowi jej dane kontaktowe – która skorzysta z nagrody głównej w postaci uczestnictwa w obozie letnim.
     4. O ostatecznej liczbie przyznanych nagród i wyróżnień w Konkursie decyduje Organizator, który odpowiada za weryfikację liczby i poprawności zgłoszeń nadesłanych prac konkursowych, zgodnie z Regulaminem Konkursu.
     5. Jeżeli Obóz Filmowy G.F.Darwin vs. Młodzi Twórcy nie dojdzie do skutku z przyczyn niezależnych od organizatora we wskazanym terminie Laureat nagrody ma prawo przeznaczyć voucher na inny dowolny obóz organizowany przez BTA Kompas z oferty LATO 2024.

      

     § 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

     1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, natomiast w przypadku zwycięzcy – również w celu przekazania nagrody.
     2. Administratorem danych osobowych jest Fundator Nagrody, tj. Biuro Turystyki Aktywnej Kompas Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Asesora 72, 80-119 Gdańsk. Z Administratorem danych można kontaktować się drogą mailową pod adresem biuro@kompas.pl.
     3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), co oznacza, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku zwycięzcy, podstawą przetwarzania danych osobowych może być również art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
     4. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
     5. Dostęp do danych osobowych przysługuje także współorganizatorowi Konkursu tj. Grupie Filmowej Darwin, który jest uprawniony do ich przetwarzania w imieniu Administratora danych. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępniane również innym podmiotom, w tym podwykonawcom realizującym na rzecz Administratora danych lub Organizatora Konkursu usługi w ramach przeprowadzania Konkursu, włączając dostawców usług hostingowych poczty elektronicznej, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi księgowe.
     6. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu oraz – w przypadku zwycięzcy – do czasu dostarczenia mu Nagrody oraz w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
     7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do:
     • żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,
     • sprostowania danych osobowych,
     • żądania usunięcia danych osobowych,
     • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
     • przenoszenia danych osobowych.

     8. Uczestnicy Konkursu mają także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

     9. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     10. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

     § 7. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACJI

     1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.

     1. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
     2. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
     3. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie organizatora, pisemnie na adres siedziby lub mailowo na adres biuro@kompas.pl przez cały czas trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje, które otrzyma Organizator po tej dacie nie będą rozpatrywane.
     4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
     5. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego.

      § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. Niniejsze zasady stanowią jedyny dokument określający regulacje związane z Konkursem, który jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w serwisie Instagram oraz Facebook.
      2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
      3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia Konkursu z ważnych przyczyn.
      4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu. O ewentualnych zmianach poinformuje uczestników za pośrednictwem wszystkich kanałów, w których Konkurs został ogłoszony. W przypadku zmiany Regulaminu uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie, w tym celu przesyła swoje oświadczenie o odstąpieniu na adres darwinisci@gfdarwin.pl
      5. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
      6. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz filmu konkursowego w mediach społecznościowych Organizatorów.
      7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.